Bestyrelsesmøde 05-09-2016

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 5. sept. kl. 18.00 – 21.00 i klubhuset.
Dagsorden:
1. Besøg af Kirstine Storgaard, Lars Vels og Bjarni Rom.
a. Kirstine ønskede at overlevere nogle af sine gamle bestyrelsesopgaver samt informere om
muligheden for at få tilknyttet Theis’ kæreste – Louise – til VAM på kontrakt sponsoreret
100% af boligselskabet. Dette var der stor opbakning til i bestyrelse.
b. Lars ønskede at få hjælp fra bestyrelsen til at reducere arbejdsbyrden som løbetræner. Lars
kan ikke overskue sine atleters deltagelse i talentcenter Vest (Talenttrup til landsholdet), og
har brug for at reducere sit timeforbrug. Bestyrelsen foreslog flere kandidater som
hjælpetrænere, hvoraf mindst to vil blive kontaktet efterfølgende af bestyrelsen. Det blev
også drøftet at Lars kunne søge støtte fra gruppen med tekniske atletik discipliner, der har
vækst på både trænere og udøvere. Endelig blev det også drøftet at Lars skulle udvælge 6-8
løbetalenter, som han har det overordnede ansvar for, mens bredden og ”boblere” trænes
af hjælpetrænerne.
c. Bjarni ville informere om afholdelsen af DM i 100 Km, som var afviklet sideløbende med 24-
timers løbet. Det var gået godt, med 36 deltagere, og Bjarni har nu materiale til at skrive en
drejebog der kan anvendes til kommende arrangementer af denne kaliber. Økonomisk ser
det ud til at køre rundt.
2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
3. Godkendelse af referat fra sidste møde, underskrift.
Vil blive udprintet og underskrevet til kommende møde i oktober
4. Meddelser.
Fordelt nedenunder
5. Kasseren - økonomi mm.
Klubmodulet er begyndt af virke. Der er kommet mange indmeldinger og betalinger efter
sommerferien, og vi er nu over 400 medlemmer. Atletikudvalget har et ønske om at få læse-adgang
til klubmodulet for at kunne se betalingsstatus på medlemmerne og selv følge op på manglende
betalinger direkte med skyldneren uden at belaste Brian. Dette vil Brian og Michael se på, og
efterfølgende give Lisbeth ”læse-adgang”.
Stangspringsmadrassen er nu afsluttet økonomisk.
6. Modtaget ansøgninger
Deltagelse af Ungdomshold til DM-finalen i Ballerup – godkendt med overnatning for to trænere og
ikke tre som der var ansøgt til.
Deltagelse i regionsfinalen for 10-11 årige samt 12-13 årige i Kolding. Der søges om tilskud til fælles
bustransport med de andre klubber i regionen. Godkendt.
Deltagelse i Masters-DM for hold i Ballerup. Godkendt
Deltagelse i VM for Masters i Australien. Dækning af startgebyr for Ulla, Sonja og Inger-lise i tilfælde
af medaljer. Godkendt
Dækning af startgebyr i tri-serien for XX, der havde vundet medalje. Havde ikke stillet op i VAM
dragten, men i en dragt fra Silkeborg. Hvad blev konklusionen på denne diskussion?
Der blev drøftet en ny model for ansøgning til støtte, hvor der er lagt vægt på det sportslige niveau,
udøverens adfærd før under og efter konkurrencen samt optræden i klubbens officielle dragter. I
det nye oplæg søges der om støtte til konkurrencen, som kan gives helt eller delvist af bestyrelsen.
Det nye oplæg indføres med virkning fra den 1. januar 2017.
7. Avishalvmaraton 25 juni?
Afsluttet med et underskud VAM skal dække. Der er endeligt evalueringsmøde medio september,
hvor det skal diskuteres om ikke datoen for dette løb er forkert i forhold til andre arrangementer i
lokalområdet, der er i direkte konkurrence om at tiltrække deltagere.
8. Kommende arrangementer, 24 timers løbet, DM 100 km. DM Trail. Søndersø Duathlon. Serieløb –
Walk & Talk
24 timers løb afviklet med stor succes. Mange hold, og fin repræsentation af den gule farve rundt
om søen
DM100 km – er behandlet
DM Trail er på trapperne. Afviklet medio september på bane omkring stadion. Søren er ved godt
mod i forhold til afviklingen.
Søndersø Duathlon afvikles ikke
Serieløb-sæsonen skydes i gang igen til Oktober
Walk & Talk blev diskuteret i forhold til vinteropstart, men skabelonen fra de tidligere år fastholdes.
9. Orientering fra udvalgene:
Avismaraton – Bjarne
Er behandlet
Marathon gruppen – Renee
Der mangler trænere, da flere af de gamle temposættere er skadet
Triathlon - Ole
Triudvalget holder kickoff møde den 12. september.
Uddannelse af livreddere skal gennemføres.
Der er kommet konkurrence fra en Facebook gruppe der arrangere fælles tri-træning. Vi kan ikke
hindre det, men prøve at fortælle ikke-medlemmer hvilke fordele de kan have at af være medlem
af klubben.
Triforbundet tilbyder dagslicenser til klubløse triatleter i forbindelse med de store konkurrencer.
Dette strider mod ønsket om at triatleter skal deltage via foreninger og er også en hindring i at
kunne gennemføre strategisk talentudviklingsarbejde i samarbejde med danske klubber, som det
eksempelvis er tydeligt i atletik-verdenen under DAF.
Trail - Michael
Fokus på afholdelse af kort DM.
Hjemmeside - Michael
Flere sider mangler at blive opdateret. Michael har blot flyttet det gamle indhold til den nye
platform, men har ikke rettet i indholdet. Desværre blev den planlagte weekend aflyst, men
Michael vil tage initiativ til en grundigere gennemgang, og opfordrer grupperne til at kigge siderne
grundigt igennem for at rette fejl og mangler.
Klubhus – Bjarne
Atletik – Peter
Mulighed for indetræning i kommende sæson til 390 kr/time. Peter kontakter kommunen og hører
om de kan give tilskud til dette.
Tilbud om praktikanter til udførelse af praktisk arbejde blev drøftet. Det blev besluttet at en
beskyttende kasse til højdespringsmadrassen skulle prøve at køre denne vej igennem, hvor klubben
betaler materialer (OK til 5000 kr) og praktikanterne udfører arbejdet.
Overlund skole flytning indeholder også bygning af nye idrætsfaciliteter på vores nabogrund på
Vinkelvej. Vi vil prøve at påvirke kommunen og idrætsrådet til at denne nye hal skal indeholde
atletikfaciliteter. Skal stå klar i 2019.
Viborg Elite tager på studietur til Göteborg for at se på elitefaciliteter i en sportslig storby. Morten
er inviteret med, og har informeret at hovedparten af de planlagte besøg tager afsæt i
atletikfaciliteter.
Klubtøj til de mindste udøvere findes ikke i dag. Renee arrangere et møde med Sportigan for at få
børnetøj med i sortimentet.
Elite - Peter
Netop afholdt DMU. Hér deltog 11 atleter fra VAM og de kom hjem med hele 7 medaljer.
Årshjul – Peter
Afventer
Strategi – Peter
Afventer
10. Næste møde. 3. Okt.
11. Eventuelt
Referent: Peter Kjeldsteen


Medlemsskab

Ønsker du at blive medlem i en af Viborg Atletik og Motion's afdelinger, skal du blot klikke på "bliv medlem nu!" herunder og udfylde formularen.

Bliv medlem nu!
Udmelding her