Bestyrelsesmøde 03-10-2016

Bestyrelsesmøde mandag d. 3. okt. kl. 18.00 – 21.00 i klubhuset.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
a. Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste møde, underskrift.
a. Referater fra de sidste to møder er godkendt
3. Meddelser.
a. Rene er nu officielt medlem af bestyrelsen. Indtræder som suppleant for Morten. Han
kommer på hjemmesiden
b. Bjarne har via Boligselskabet fået lovning på vintertræning i en ejendom på Jegindøvej i de
gamle Jydsk Display haller.
c. E-mail fra et medlem der spørger ind til hvorvidt klubben anvender aflønning til
ungdomstrænere diskuteres i forhold til tilgangen af over 20 nye ungdoms- og børneatleter
d. Børnetøj kan ikke skaffes via eksisterende aftale, men Rene tager kontakt til lokal
leverandør og sikrer at der kan skaffes børnetøj til de små i neongul uden krav til at det skal
være mærketøj.
4. Kassereren - økonomi mm.
a. Oversigt over de enkelte afdelinger gennemgået
b. Afslutning af DM100 km med lille overskud
c. Afslutning af Viborg halvmarathon med lille overskud
d. Gennemgang af Theis og bobler regnskabet. Det godkendes at Theis får startgebyrer
dækket af klubben udover sponsoratet.
5. Modtaget ansøgninger
a. Ingen ansøgninger modtaget
6. Avishalvmaraton 25 juni?
a. Viborg Halvmarathon planlægges til 17. juni 2017.
b. Der er indkaldt til workshop omkring et gadeløb i Viborg sammen med andre klubber og
kommunen i snapstingsugen (torsdag) –Sjove input til løbet søges.
7. Kommende arrangementer, Søndersø Duathlon. Serieløb – Walk & Talk
a. Duathlon er aflyst
b. Serieløb: Opstartet den 2. oktober med 78 deltagere
c. Walk & talk igangsat den 2. oktober med 20 nye deltagere
d. Klubmesterskab arrangeres lørdag den 8. oktober
8. Orientering fra udvalgene:
Avismaraton – Bjarne
Ca. 50 deltagere. Mangler nye temposættere i det nye år, men forventer at kunne finde dem
internt.
Marathon gruppen – Renee
Tilmelding til Cannonball er i sin opstart.
Samarbejdsaftale med Kræftens Bekæmpelse er ved at blive forhandlet
Foredrag med Lindy Aldahl planlægges medio januar
Triathlon - Ole
Møde i triudvalg. Fire medlemmer – søger én mere.
Jesper er sendt på tri-trænerkursus
Udvalget søger at arrangere mere fællestræning og opbygge klubånden
Forslag til udvalget om at arrangere et Swin&Run stævne med udgangspunkt i søen.
Trail - Michael
DM er veloverstået.
Der søges efter nye trailløbere til den nye år.
Hjemmeside - Michael
Opdatering er i gang.
Der kommer en sponsorside, hvor det kan ses hvem der støtter os
Planlægger at lave undervisning til lokale administratorer
Klubhus – Bjarne
Portens reparation skal gå via forsikringen
Hovedporten til redskabsrummet er påkørt udefra
Lys langs banen samt ned mod søen er bestilt og vil blive installeret indenfor de kommende 6
uger.
Atletik – Peter
Stangspringsmadrassen kan ikke være i kælderen til vinter. Det blev derfor besluttet at den
skal opbevares på Jegindøvej, hvor indetræningen også finder sted. Klubben finansierer
transporten af madrassen
Der er ønske om at sende de nye trænere på trænerkursus. Det blev godkendt af bestyrelsen
Tilskud til talenttræning ATK blev diskuteret. Umiddelbart mente bestyrelsen af atleterne selv
kunne dække udgifterne, men der blev foreslået en sponsorordning, da det vil være oplagt at
klubbens største talenter kan tiltrække sponsorer. Dette skal der arbejdes videre med. Der er
en opdatering af klubbens deltagere i ATK. Således er der 10 atleter og løbere der er tilmeldt
ATK fra VAM.
Viborg AM info-mail videresendes fremover til Morten (Michael opgave)
Budgetoplæg fra atletikudvalget ventes klar til præsentation snarest.
Elite - Peter
Punktet er behandlet under ATK, hvor ti eliteudøvere er optaget.
Årshjul – Peter
Gennemgang af årshjulet. Årshjulet sendes fremover med referatet ud. Mangler input på
følgende områder:
a) Tristævner/b) Arbejdsdagea ktiviteter cd)) FSapsotnes morømdøedr emr?e d kommunen fe)) SVkibooleragt Elelittiek møder g) Mærkedage
Strategi - Peter
a) Strategi roadmappen blev gennemfået. Målene omkring vækst og eliteindsatsen er
fortsat aktuelle, og der justeres på målet for antallet af ungdomsatleter, så det fremover
hedder +100 børn og unge inden 2018.
b) Planen om indedørsfaciliteter justeres fra fokus på GAM3 til fokus på nybygning af
idrætsfaciliteter på Vinkelvej i forbindelse med Overlund skolens flytning.
c) Tri-afdelingen opfordres til at kigge på muligheder for ungdomsarbejde, efter
gennemført trænerkursus. Disse planer/drømme må gerne afspejles i strategien.
9. Næste møde. D.7 nov.
a. Input til agenda: Gennemgang af klubmodul (Michael)
b. Sponsorudvalg. Etablering, overblik over aktuelle aftaler og igangsætning
10. Eventuelt
a. Race results – tidtagerudstyr til gadeløb, tristævner og serieløb med tilhørende chip og
registreringsmåtte diskuteres
Referent:
Peter Kjeldsteen


Medlemsskab

Ønsker du at blive medlem i en af Viborg Atletik og Motion's afdelinger, skal du blot klikke på "bliv medlem nu!" herunder og udfylde formularen.

Bliv medlem nu!
Udmelding her