Generalforsamling 2008

Generalforsamling i Viborg Atletik- og motionsforening 6. februar 2008

1. Valg af dirigent:

- Erland Erlandsen foreslår Camilla Nowak - godtaget af forsamlingen.

- Camilla Nowak fastslår at Generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

- Protokolfører, Charlotte Jensen .                       - Stemmetæller: Bent Ambrosius, Ole Kirkegaard.

2. Formandsberetning, ved Erland Erlandsen (bilag 1).

Ingen spørgsmål til beretning                       - Holstebropokal: Lars Vels                       - Ungdomspokal: Isabella Nowak

3. Udvalgsberetninger:

- Charlotte V. Jensen året i ungdomsafdelingen (bilag 2).

4. Forelæggelse af foreningens årsregnskab V/ HanneJohansen?.

- Regnskabet gennemgået:                     Overskud 2007:                 265.404,-                  Egenkapital ultimo 2007: 833.150,-

Spørgsmål fra forsamlingen til regnskabet:

- Tom Pedersen: Varekøb Nytårsløb 18.000?

Svar: beløbet er udgifter til Ultimate og annonceudgifter p.g.a. manglende tilmeldinger.

- Ingerlise Jensen: Giver afholdelse af Puma Cell Cup blot et lille overskud på 2.000?

Svar: Det ikke noget indtægtsgivende løb, men kan betegnes som  markedsføring af vores forening.

- Camilla Nowak konstaterer at der er blank revisorpåtegning.

- Regnskabet godkendt

5. Ingen forslag.

6. Valg af Bestyrelsesmedlemmer:

På valg til bestyrelsen Erland Erlandsen og Jørgen Skærbæk, suppleant til bestyrelsen på valg Allan Sørensen, som alle modtager genvalg.

- Ingen modkandidater, derfor genvalg til alle.

7. Valg af revisor og suppleant.

På valg Kaj Mikkelsen og Søren Rasmussen som suppleant.

- Kaj Mikkelsen modtager ikke genvalg, Erik Brauner vil gerne overtage posten hvilket blev godkendt, Søren Rasmussen modtager genvalg som suppleant.

8. Gennemgang af forslag til nye vedtægter:

- Erland Erlandsen gennemgår Vedtægterne med de foreslåede ændringer, som er markeret med rød (se bilag 3)

Spørgsmål:

-  Per Bansholm: § 2, Trialtlon er det med her? Svar fra tri: Triatlon er omfattet af motionsaktivitet

- Ole Jespersen: § 6, Politisk? Kan bredt defineres, ment for at forhindre uønsket adfærd af foreningens medlemmer.

- Mette Skov Jensen: § 7, skal kontingentforhøjelser ikke fastsættes på generalforsamling? Svar: almindelig kutyme i foreningen at bestyrelsen har fastsat kontingent. Da foreningen forvalter formuen skal de også kontingentfastsætte.

- Ole Jespersen/ Jens Mikkelsen: Da debatten på generalforsamlingen 2007 omkring indskrænkelse af bestyrelsens beføjelser omkring større investeringer, er årsag til ændringerne af vedtægterne, mener Ole Jespersen ikke at dette er klart defineret i de reviderede vedtægter. Jens Mikkelsen foreslår at bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger ved større investeringer, som således skal til afstemning hos medlemmerne. Svar: Meget usmidigt i forhold til driften, at klubben skal fremlægge alle større investeringer på generalforsamling.

Generalforsamlingen suspenderes 19.26 således at ændringsforslag kan formuleres.

Genralforsamlingen genoptages 19.38

Forslag 1: Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forekommende spørgsmål. Beslutning om ekstraordinære dispositioner der overstiger kr. 200.000 skal dog forelægges og godkendes på en generalforsamling.

Nyt forslag 2: Allan Sørensen foreslår: Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forekommende spørgsmål. Beslutning om ekstraordinære dispositioner der overstiger kr. 400.000 skal dog forelægges og godkendes på en generalforsamling.

9. Afstemning om ændringer af vedtægter

42 stemmeberettigede til stede

Simpelt flertal:

Afstemning 1: Skal forslag 1 til afstemning: For:  19  Imod: 23 - Forslag dermed ikke til afstemning.

Afstemning 2: Skal forslag 2 til afstemning: For: 20  Imod: 22 - Forslag dermed ikke til afstemning

2/3 flertal:

Afstemning 3: De oprindelige forslag forelagt af bestyrelsen til afstemning

For: 29, Imod: 12, Blank: 1

Vedtagelse kræver 2/3 flertal. Nye vedtægter godkendt fra d.d.

10. Eventuelt.

Spørgsmål:

Tom Pedersen, hvad gør klubben i fremtiden og udvikle talenter i klubben.

Svar fra Erland Erlandsen: Vi har nedsat atletikudvalg, men har problem med rekruttering af kvalificerede trænere.

Torben Pedersen: Bliver der senior atletik?

Svar(Erland Erlandsen): Ja det er hensigten i fremtiden.

Torben Pedersen: Udgifter til 24 løb hvor fremgår det af regnskabet?

Svar: VAF deler udgifter og indtægter med de 2 Loins klubber i Viborg. I dag har Lions Penge i kassen til udlæg, men dette er ikke tilfældet i fremtiden. Vi har dog en del udlæg i forbindelse med arrangerer 24 timers løb.

Tom Pedersen og XX: Bliver der mulighed for ,at løbere om onsdagen kan komme ind i et evt. klubhus?

Svar (Erland Erlandsen ): Nuværende nøglesystem ikke et sikkert system. Der arbejdes på sagen.

Tom Pedersen: Frugt til onsdagstræning?

Svar (Erland Erlandsen): I princippet kan de får adgang til frugt, som opbevares på stadion, men vi skal først have en ordning med kommune og Gym. højskole omkring nøglesystemet

Ingerlise Jensen: Vedr. nøgler til atletikstadion, skal pedeller ikke låse op, de får jo betaling for det.

Svar(Erland Erlandsen): Heller ingen afklaring omkring driften af stadion på nuværende tidspunkt.

XX: Vedr. medlemstal og økonomi, som han mener vi kan takke Avismaraton for.

Svar (Erland Erlandsen ): Der har været både stigende og faldende medlemstal de seneste 10 år og selvfølgelig har medlemmerne fra Avismaraton bidraget positivt til medlemstallet de seneste år. Dog pointerer Erland Erlandsen , at selve det frivillige arbejde omkring håndteringen af væksten i medlemstal såvel som afholdelse af nye store løbsarrangementer er blevet udført at relativt få kræfter, primært de ”gamle” medlemmer, som der er trukket enorme veksler på gennem de seneste år.

Generalforsamlingen afsluttet 21.43.


Medlemsskab

Ønsker du at blive medlem i en af Viborg Atletik og Motion's afdelinger, skal du blot klikke på "bliv medlem nu!" herunder og udfylde formularen.

Bliv medlem nu!
Udmelding her